حسابداری بازرگانی

مقدمه         

       درحال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر در آمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن می­ دانند و هدف اصلی آن ارائه­ ی دورنمای دانش حسابداری بوده و همچنین ارائه­ ی اطلاعات مالی به تصمیم گیرندگان جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی آگاهانه برای استفاده از منابع محدود و افزایش بهره­ وری می­ باشـد. حسابداری بازرگانی از مهمترین بخش­ های حسابداری شرکت­ های تجاری است زمانی یک شرکت می ­تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک حسابدار بازرگانی موفق داشته باشد . فردی که حسابداری بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می­ گیـرد به طور طبیعی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکت­ ها دارد . لذا محتوای دوره این گروه به گونه­ ای طراحي شده كه مديران ، كارشناسان و متخصصين با انتخاب دروس تعریف شده بتوانند در یک زمينه به صورت تخصصی دانش و مهارت کسب کرده و با آخرين تئوري ها و استانداردها آشنا شده و توانايی شناخت مسائل مربوطه را كسب نماينـد.

محتـوای دوره

  • دواير و شعب

مفهوم دوايـر

چگونگی حسابداری دوايـر

حسابداری سود و زيان در دواير و هزينه­ های آن

انواع شعب (‌مستقل ، غير مستقل ،‌ خارجی)

ارسال كالا به قيمت تمام شده به شعب و حسابداری آن

ارسال كالا به قيمت فروش و حسابداری آن

ارسال كالا به قيمت تمام شده + چند درصد و حسابداری آن

شعب مستقل و تهيه صورت­ های مالی در آن

روش حسابداری شعب مستقل

  • كالای امانی و حق العمل­ كاری  

مفهوم كالای امانی و حق العمل كاری

مزايای حق العمل كاری و فروش كالای امانی برای حق العمل كار و آمر

حسابداری كالای امانی

عمليات حسابداری كالای امانی در دفاتر حق العمل كار

  • خريد سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی

مفهوم خريد كالا شامل (سفارش كالا ، دريافت كالا ، حسابداری خريد كالا ،‌ انبارداری)

مفهوم اعتبار اسنادی

  • انواع اعتبارات اسنادی

قابل برگشت

غير قابل برگشت

غير قابل برگشت تاييد نشده

غير قابل برگشت تاييد شده

قابل انتقال و غير قابل انتقال

  • چگونگی گشايش اعتبار اسنادی

حسابداری اعتبارات اسنادی

دروس پیش نیاز

حسابداری مالی 1

مدت دوره

50 ساعت / 10جلسه