حسابداري حقوق و دستمزد به كمك رايانه

مقدمه
ارزشیابی کارکنان و پرداخت حقوق و مزایای متناسب با عملکرد آن ها همواره از دغدغه‎های اصلی مدیران مؤسسات و بنگاه‎هاي اقتصادي بوده و هست، از سوی دیگر تصمیم‎گیری درباره­ ی حقوق و دستمزد کارکنان منوط به وجود اطلاعات کافی می‎باشد، بخش مهمی از این اطلاعات، اطلاعاتی از جنس حقوق و دستمزد است که می‎تـوان از مجراي سیستم حقوق و دستمزد در حداقل زمان ممکن بدست آورد. هزینه حقوق و دستمزد بیانگر سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات است و به عنوان یکی از عوامل بهاء تمام شـده مستلزم اندازه­ گیری، کنترل و تجزیه و تحلیل مستمر می­ باشد. حقوق و دستمزد به عنوان یکی از سرفصل­ های رشته امور مالی و حسـابداری و با توجه به تنوع و کاربرد گسترده آن نیازمند یک مجموعه مدون اسـت. فراگیری این مهارت مستلزم آگاهی از قوانین استخدامی، کار، بيمه و بازنشستگی است و باید هرگونه تغییرات مرتبط و موثر با این قوانین و مقررات بر مجموعه اعمال شـود. همچنین سیستم حقوق و دستمزد باید اطلاعات لازم و قابل تصمیم­ گیری در مورد یکی از مهم­ترین اقلام هزینه موسسات را در حداقل زمان ارائه دهد، در این راسـتا کاربر نرم­ افزارهای حقوق و دستمزد نیز ضروری اسـت. فراگيران اين دوره ضمن آشنايي با اصول و مفاهيم حسابداري، سـاختار كلي سيستم پرسنلي و محاسبات حقوق و دستمزد ، محاسبه مالیات و بیمه و توانايي استفاده از نرم افزارها را در تهيه ليست حقوق ، لیست بیمه و ... را فرا خواهند گرفت .
محتوای دوره
آشنايي با ساختار كلي سيستم پرسنلي و كارت ساعت                    
ارتباط بين سيستم پرسنلي و محاسبات حقوق و دستمزد                                
ورود اطلاعات پايه در سيستم پرسنلي موثر به محاسبات حقوق ( نرخ ساعت كار، جدول ماليات و انواع استخدام)
شناسايي و تعريف دواير هزينه حقوق در سازمان و مشخص نمودن محل پرداخت .             
شناسايي و معرفي مزاياي مجاز در سازمان مطبوع (حقوق پايه ، حق جذب ، حق پست ، اضافه كار و ....)
شناسايي و معرفي كسور قانوني در سازمان (بيمه ، ماليات ، مساعده ، وام و ....) ومعافیت­ های مالیاتی
معرفي فرمول جهت محاسبات كلي در سيستم        
محاسبه حقوق و تهيه فيش حقوق
تعيين نوع استخدام افراد و نوبت­ كاري هر كارمند                    
تهيه ليست حقوق و بيمه ماليات و صدور سند حسابداري با توجه به كدينگ مالي
اختصاص حكم حقوق براي هر فرد
ورود اطلاعات كاركرد ماهانه و ساعت اضافه­ كاري
آشنایی کلی با قانون کار ، قانون بیمه و قانون مالیات ­های مستقیم مورد استفاده در محاسبات حقوق و دستمزد
دروس پیش نیاز
حسـابداری مالی 1
مدت دوره
50 ساعت / 20جلسه