کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده و حسابداری آن

مقدمه

      با توجه به موضوع ماليات بر ارزش افزوده و چگونگي اجراي آن از سوي مؤديان مالياتي، و درخواست مقامات اجرايي كشور مبني بر داشتن زير ساخت قوي و منسجم در اجـراي آن، و نياز بسياري از مؤديان در شناخت و جايگاه ماليات بر ارزش افزوده در ايران و اطلاع از قوانين مربوطه، دپارتمان مالي و حسابداري مجتمع فني تهران اقدام به برگزاري دوره ياد شـده به جهت ارتقاء سطح علمي دانشجویان، كارشناسان، مديران و مسئولين مالي مؤسسات و سازمان ها و فعالان اقتصادي كرده اسـت .

 محتوای دوره

 

آشنائي با ماليات بر ارزش افزوده براي فعالان اقتصادي

 • ماليات بر ارزش افزوده چيست؟
 • معرفي اوليه و حايگاه ماليات بر ارزش افزوده در جهان.
 • سابقه ماليات بر ارزش افزوده در ايران.
 • نتايج و ويژگي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده.
 • ماليات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه و پرداخت مي‌گردد؟
 • چه تكاليفي در اين نظام مالياتي بر عهده فعالان اقتصادي گذاشته شده است؟
 • سـوالات متداول در رابطه با نظام ماليات بر ارزش افزوده.

 قانون ماليات بر ارزش افزوده

 •  فصل اول (كليات و تعاريف )
 •  فصل دوم (معافيت ها )
 •  فصل سوم (مآخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات)
 •  فصل چهارم (وظايف و تكاليف مؤديان)
 •  فصل پنجم ( سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات )
 •  فصل ششم ( ساير مقررات )
 •  فصل هفتم ( عوارض كالاها و خدمات )
 •  فصل هشتم ( حقوق ورودي )
 •  فصل نهم ( ساير مالياتها و عوارض خاص )
 •  فصل دهم ( تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا )

 

حسابداري ماليات بر ارزش افزوده 

 •  محاسبه و ثبت حساب ماليات بر ارزش افروده در وضعيت عادي
 •  مؤدياني كه اقدام به خريد همزمان  از مؤدي ثبت نام شده و ساير فعالان اقتصادي ثبت نام نشده مي‌نمايند.
 •  توليد وعرضه كالاهاي معاف و مشمول به صورت همزمان  
 •  نحوه محاسبه در وضعيت استفاده غير شغلي و برداشت شخصي
 •  خدمات حمل و نقل بار.
 •  خدمات مستمر .
 •  واردات و صادرات و فروش بخشي از محصولات .
 •  مؤسسه با چند محل فعاليت .
 •  شعب .
 • پيمانكاري .


دروس پیش نیاز

حسـابداری مالی 1

مدت دوره

50 ساعت / 20جلسه