دکتر اصغر صرافی زاده

کمک مهندسی الکترونیک از کشور انگلستان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی  از سازمان مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد  مدیریت دولتی   از دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری  مدیریت دولتی   از دانشگاه آزاد اسلامی

      رئیس مرکز آموزش جامع علمی- کاربردی زاهدان 3

      

       عضو هیات مدیره شرکت داده گستران آسیا

    

       عضو هیات مدیره بنیاد تعاون ارتش

       مدیر فناوری اطلاعات بنیاد تعاون ارتش

    

       رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه شهید ستاری

    

       مدرس و کارشناس ارشد سیستمهای  الکترونیک در نهاجا

        عضو هیات علمی دانشگاه شهید ستاری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،تهران مرکز،قزوین،

   دانشگاه علامه طباطبایی،دانشگاه شهید بهشتی

    

     مدیر عامل شرکت پیشگامان ساخت افق البرز

     مدرس سازمان مدیریت صنعتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان،مرکز آموزش وپژوهش مدیریت دولتی   

   مجری طرح سیستم گزارشات مدیریت (MRS) بانک تجارت

    مجری طرح جامع راهبردی نظام پست کشور

   مجری طرح تحقیقاتی نیاز سنجی آموزشی کارکنان شرکت ایران خودرو سازه

   مشاور تحقیقاتی مرکز تحقیقات فرش دستباف

   عضو علمی  و داور اولین و دومین کنفرانس بین المللی فرش دستباف

   مشاور و عضو شورایعالی برنامه ریزی استراتژیک  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

   مجری پروژه بانک جهانی دانشگاه آزاد اسلامی

   عضو هیات داوران دومین ، سومین، چهارمین و پنجمین و ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ایران

   عضو هیات علمی کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات

   عضو هیات علمی کنفرانس تجارت الکنرونیک  و کشورهای در حال توسعه

   عضو هیات علمی  و داور کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

   عضو هیات علمی  و داور پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد

   عضو هیات علمی  و داور اولین کنفرانس ملی هوش سازمانی و هوش کسب و کار مدیریت استراتژیک

   عضو هیات علمی  اولین کنفرانس مدیریت شهری و عملکرد

سوابق تالیف و ترجمه

ترجمه کتاب فناوری اطلاعات برای مدیریت  

ترجمه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

تالیف کتاب سیستم  اطلاعات مدیریت،نگرشی راهبردی    

ترجمه کتاب اکسل کاربردی شامل توابع و فرمولها

تالیف کتاب سیستم اطلاعات مدیریت

ترجمه کتاب تکنولوژی اطلاعات در جهان سوم 

تالیف کتاب تجزیه و تحلیل سیستم   

تالیف مقاله تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری خط مشی عمومی در ج.ا.ا. در  فصلنامه مطالعات مدیریت      

تالیف مقاله بررسی و شناخت شاخص های نظام کیفیت در توسعه سیستمهای اطلاعاتی در مجله اقتصاد ومدیریت

تالیف مقاله نگرشی متفاوت به نقش روابط عمومی درمجله ارتباطات      

تالیف مقاله مروری بر طرح نیازهای آموزشی کارکنان شرکت ایران خودرو سازه   درمجله ایران خودرو سازه  

تالیف مقاله بازنگری در مباحث رفتار سازمانی در عصر الکترونیک در فصلنامه مطالعات مدیریت

تالیف مقاله نقش دولت الکترونیک در تسهیل بکارگیری مدیریت دولتی نوین در جمهوری اسلامی ایران و ارائه یک الگوی مناسب

 در فصلنامه اقتصاد ومدیریت

تالیف مقاله هوش کسب و کار و پشتیبانی از تصمیمات ، مقاله برتر هیات داوران اولین کنفرانس ملی هوش سازمانی

 و هوش کسب و کار مدیریت استراتژیک

ارائه مقاله فناوری اطلاعات ابزار راهبردی یکپارچه سازی مدیریت شهری در اولین کنفرانس مدیریت شهری و عملکرد